Пратете рецензија

Гледај.мк ги охрабрува сите автори, објавувани или досега необјавени, да пишуваат и праќаат рецензии и колумни за актуелни филмски и театарски остварувања, како и свои ставови за прашања од филмската и театарската индустрија и култура.

Вашите текстови можете да ги испратите на gledaj.mk.official@gmail.com

Услови:

  • Текстовите треба да се напишани на Македонски јазик и кирилично писмо, во .doc, .docx, pdf или .odt електронски формат.
  • Текстовите можат да бидат пропратени со слики или со видео содржини.
  • Името и презимето на авторот или авторката треба да биде наведено на почетокот или на крајот на текстот
  • Во е-маилот во кој ќе се испрати текстот, треба да биде наведено „Рецензија“ или „Став“ и името на филмот или претставата за која се говори.
  • Со испраќање на Ваш текст, се согласувате на Гледај.мк бесплатно да му пренесете правото  да го уреди и објави Вашиот текст на својата веб страна и Фејсбук профил, и сите останати други канали преку кои комуицира. Како автор, го задржувате правото Вашиот текст да го објавите и во други медиуми.
  • Со испраќање на текст на Гледај.мк, гарантирате дека Вие сте изворниот автор на текстот, и дека располагате со сите права за негово дисеминирање и објавување.

Have your say